Nijs & tips

Back
Akkrum - by de tsjerke
Akkrum - Kanadeeske strjitte
Akkum - by de tsjerke
Aldeboarn
Aldegea (SWH) - tsjerkhôf
Aldemardum - yn it bosk
Boalsert - Titus Brandsmalaan
Boksum - Buorren 41
Burgum - begraafplak
Burgum - Krústsjerke
Damwâlde - Foarwei
Damwâlde - Hoofdweg
Damwâlde - monumint
De Gastmar - op tsjerkemuorre
De Hommerts - by Tsjerke
De Jouwer - DE fabryk
De Jouwer - DE plein
De Jouwer - haven 4
De Jouwer - Toerstrjitte
De Tynje - op begraafplak
Dokkum - Noarder bolwurk
Dokkum - Woudweg
Dronryp - by de brêge 2
Dronryp - plakette by de brege
Dronryp by de brêge
Easterwierrum - Dilledyk
Easterwâlde - monumint
Eksmoarre - monumint
Feanwâlden - stasjon
Ferwert - monumint
Gau - tsjerketoer
Grou - âld gemeentehûs
Hallum - tsjerkhôf
Hilaard - tsjerketoer
Hilaard - yn de tsjerke
It Hearrenfean - Van Maasdijkstr 1
It Hearrenfean - Van Maasdijkstr 2
It Heidenskip
Koarnwertersân - kazematten museum
Koarnwertersân - kazematten museum marine
Ljouwert - A.S. Levissonstraat
Ljouwert - by provinsjehûs
Ljouwert - gevel âlde Joadse skoalle
Ljouwert - Prinsentún
Ljouwert - Prinsetún koerierster
Ljouwert - stasjon
Makkum - Ds. L. Touwenlaan
Makkum - Vallaat
Menaam - monumint
Nijemardum - tsjerkhôf
Nijemardum
Ousterhaule - monumint
Raerd - by de tsjerke
Rinsumageast - Eysingawei
Sint Nyk - by RK tsjerke
Skillaard - by de tsjerke
Skillaard
Skraad - tsjerkemuorre
Snits - achter gemeentehûs
Snits - Esdoornstrjitte.
Snits - fersetsmonumint
Snits - foar it swembad it Rak oer
Snits - Graaf Adolfstrjitte
Snits - Kanadees monumint
Snits - monumint Sneker bloednacht
Soarfremoarre - monumint
Soarremoarre
Spears - monumint
Stiens - Langebuorren
Sumar - molkstaking
Tsjalhuzum - de hoanne
Tsjalhuzum - de hoanne 2
Tsjalhuzum - ûnderoan de hoanne
Westerskylge - begraafplak
Wâldsein - monumint
Wâldsein - plakette
Wûns - Wildinghelaan
Ychten - monumint
Ypekolsgea - monumint
 
 
Powered by Phoca Gallery