subnav3Yntegraasje oanbod musea, kultuer- en natuerorganisaasjes

Yn it rapport ‘Een eigentijds curriculum’ fan de Nationale Onderwijsraad stiet: ‘Het curriculum moet meer worden ontwikkeld vanuit de lokale situatie’.
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/volledig/item7128

As útgongspunt kiest MEARSLACH de útspraak fan Pieter Jelles Troelstra: ‘It libben leit yn rûnten om ús hinne’. De basis is wat der yn de earste rûnte te finen en te sjen is: it eigen hiem, gea, keunst en kultuer en alles wat dêroer opslein is yn musea en fia it ynternet te finen is.
foto yntegraasje

Foar mear: sjoch Yntegraasje fan muzyk, dûns en teater yn it lesprogramma >