Lânskippen yn Fryslân
produkt5 lanskippen

subnav1Doel
subnav2Ynhâld
subnav3Media
subnav3Galery

<  Produkten

Nijs & tips

subnav3Doel

It doel fan dit tema is bern belibje te litten dat se wenje yn in bepaald lânskip mei eigen karakteristiken en bysûnderheden. Ek wurdt dúdlik dat der in ferskaat oan lânskippen is yn Fryslân, yn Nederlân, mar ek yn de wrâld.

De basisopjeften wurde klassikaal behannele. Se foarmje sa in mienskiplike ûndergrûn foar it meitsjen fan de keuzeopdrachten.

De learlingen kinne hjirby kieze út in fiks tal ferdjipjende, ferbreedzjende, ‘gewoane’ drege, kreative opjeften.Der binne opjeften yn it Nederlâns, Frysk en Ingels. It binne opjeften dêr’t de bern der foar op út moatte en/of de eigen omkriten mei oare eagen leare te besjen. Alle learlingen- mei har ferskillende kwaliteiten- krije har gerak.

Dizze fleksibele opset fan it programma biedt learkrêften in protte mooglikheden ta observaasje, ta stimulearjen en yndividueel begelieden fan de bern.